Obchodní podmínky zprostředkovatele obchodu


1. Provozovatelem těchto internetových stránek je:

Marcela Dolanová

K dubinám 425/2, Praha 14700

IČ: 62783475

DIČ: 5857030399

Zápis v živnost.rejstříku 29.3.2011

ID datové schránky: fhvibsi

tel.: 774 749 995

e-mail: marceladolanova@zepter.cz

Dále v textu těchto obchodních podmínek zprostředkovatele uváděn jako „provozovatel“ nebo „zprostředkovatel“

2. Provozovatel těchto internetových stránek je smluvním partnerem a zprostředkovatelem prodeje výrobků a zboží obchodní společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Spálená 112/55, PSČ 110 00, IČO: 14500469, společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 92470, den zápisu 16. 10. 1991, (dále v textu těchto obchodních podmínek zprostředkovatele uváděna jako „prodávající“) v internetovém – online prostředí.

3. Provozovatel – zprostředkovatel je oprávněn doporučovat, nabízet a zprostředkovávat prodej výrobků a zboží obchodní společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. jménem a na účet této společnosti. Zprostředkovatel je rovněž oprávněn jménem a na účet prodávajícího uzavírat samotné kupní smlouvy – objednávky se třetími osobami – zákazníky.

4. Zprostředkovatel není prodávajícím uváděných a nabízených výrobků na těchto internetových stránkách. Prodávajícím je obchodní společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

5. Zprostředkovatel informuje zákazníky o zboží prodávajícího, kupních cenách a podmínkách prodeje pomocí internetových katalogů na svých internetových stránkách zdrave-zit.cz Internetové katalogy nabízeného zboží jsou průběžně aktualizované, informace v internetových katalozích, včetně cenových informací, jsou aktuální do odvolání. Kupní ceny zboží jsou v internetových katalozích uváděny v českých korunách. V kupní ceně je zahrnuta i DPH v příslušné výši. Nabídka zboží v internetovém katalogu je vždy nezávazná.

6. Zákazník - kupující si vybírá vždy zboží z aktuálního internetového katalogu a vybrané zboží, o jehož zakoupení od prodávajícího má kupující zájem, objedná kupující u zprostředkovatele pomocí objednávkového formuláře (dále jen „návrh na uzavření Kupní smlouvy“), ve kterém kupující před jeho odesláním vyplnil všechny nezbytná údaje, a jehož součástí jsou tyto Obchodní podmínky zprostředkovatele a Obchodní podmínky prodávajícího. Kupující má možnost před podáním návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávky) zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do návrhu (objednávky) vložil.

7. Návrhy na uzavření kupní smlouvy mohou být kupujícím zasílány zprostředkovateli elektronicky po celý kalendářní rok, a to 24 hodin denně. Návrhy na uzavření kupní smlouvy doručené zprostředkovateli budou zpracovány nejpozději do 24 hodin. Základní podmínkou zpracování návrhu na uzavření kupní smlouvy je správně a úplně vyplněný objednávkový formulář doručený zprostředkovateli, souhlas kupujícího s Obchodními podmínkami zprostředkovatele a Obchodními podmínkami prodávajícího a výslovný souhlas kupujícího, že objednává zvolené zboží a že se zavazuje k platbě kupní ceny. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně (včetně chybějícího souhlasu kupujícího s Obchodními podmínkami zprostředkovatele nebo Obchodními podmínkami prodávajícího nebo chybějícího souhlasu kupujícího, že objednává zvolené zboží a že se zavazuje k platbě kupní ceny. ), nelze považovat za řádné návrhy na uzavření kupní smlouvy a zprostředkovatel k nim nepřihlíží. Zprostředkovatel jménem prodávajícího přijímá návrhy na uzavření kupní smlouvy od osob starších 18 let, s bydlištěm na území České republiky. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo nezpracovávat návrhy na uzavření kupní smlouvy, které budí podezření ze zneužití internetového prodeje neoprávněnými osobami (například takové návrhy na uzavření kupní smlouvy, které neobsahují telefon či adresu elektronické pošty kupujícího, na kterou by bylo možné akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy potvrdit, či kde by bylo možné údaje na objednávkovém formuláři ověřit).

8. Doručení objednávky zprostředkovateli potvrdí automaticky nastavený systém prostřednictvím elektronické pošty. Následně v přiměřené době, nejpozději však v okamžiku dodání zboží, prodávající vydá (zašle) kupujícímu potvrzení o uzavřené kupní smlouvě v textové podobě včetně obchodních podmínek v textové podobě.

9. Zprostředkovatel není oprávněn přijímat od kupujícího pro prodávajícího jakéholiv peněžní částky určené např. na úhradu kupní ceny, její části nebo na úhradu nákladů spojených s dodáním zboží – přepravou apod.). Zprostředkovatel není oprávněn přijímat od kupujícího pro prodávajícího či jménem prodávajícího odstoupení od uzavřené kupní smlouvy nebo jakékoliv návrhy na změnu či doplnění kupní smlouvy. Zprostředkovatel rovněž není oprávněn přijímat a ani vyřizovat reklamace prodaného zboží.

10. Způsob zaplacení kupní ceny a dodání zboží se vždy řídí uzavřenou kupní smlouvou - objednávkou a dále Obchodními podmínkami prodávajícího. Záruční podmínky, podmínky uplatnění reklamace zboží a jejího vyřízení se řídí platnou právní úpravou ČR a dále jsou upraveny v Záručním listě, Reklamačním řádu prodávajícího a v Obchodních podmínkách prodávajícího. Podmínky a způsob odstoupení od uzavřené kupní smlouvy – objednávky jsou upraveny v Obchodních podmínkách prodávajícího a v platné právní úpravě ČR.

11. Ochrana osobních údajů kupujícího:

a) Správcem osobních údajů, které shromažďuje zprostředkovatel, je zprostředkovatel Marcela Dolanová.

b)Kupující uděluje souhlas zaškrtnutím zaškrtávacího políčka se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů kupujícího, a to konkrétně jména, příjmení, titulu, adresy bydliště, data narození, rodného čísla, telefonního čísla, e-mailu, a to pro účely evidence kupujících, evidence a archivace zprostředkovaných a uzavřených kupních smluv kupujícími a objednávek, za účelem účetní evidence a za účelem statistického vyhodnocení zprostředkování, prodeje a uzavřených kupních smluv. Tento souhlas kupující uděluje na dobu trvání smluvního vztahu založeného kupní smlouvou - objednávkou.

c) Kupující uděluje souhlas zaškrtnutím zaškrtávacího políčka se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů kupujícího, a to konkrétně jména, příjmení, titulu, adresy bydliště, telefonního čísla, e-mailu, a to pro účely zasílání obchodních sdělení a nových informací o zprostředkovateli, a to formou dopisu, sms, e-mailu nebo telefonického rozhovoru. Tento souhlas kupující uděluje na dobu trvání smluvního vztahu založeného zprostředkovanou kupní smlouvou - objednávkou.

d) Kupující bere na vědomí, že zprostředkovatel může osobní údaje poskytnuté kupujícím poskytnout (zpřístupnit) státním orgánům.

e) Kupující potvrzuje, že byl prodávajícím poučen o jeho právech a nárocích dle platné právní úpravy a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), a to zejména právu na přístup k jeho osobním údajům, právu na opravu jeho osobních údajů, právu na výmaz jeho osobních údajů, právu na omezení zpracování jeho osobních údajů a právu vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Kupující se může svých práv a nároků dovolat písemně na adrese Zepter international s.r.o., K Vypichu 1119, 252 19 RUDNÁ nebo mailem na adrese zakaznik@zepter.cz, kde rovněž může kupující svůj souhlas odvolat. Kupující může podat stížnost na postup při zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

f) Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné, pro účely uvedené ve článku 11) odstavci b. je však podmínkou, která je nutná pro zprostředkování a uzavření kupní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů a souhlasu podle článku 11) odstavec c. je dobrovolné a není zákonnou ani smluvní podmínkou a není ani podmínkou, která je potřebná pro zprostředkování kupní smlouvy.

12. Shora uvedené Obchodní podmínky zprostředkovatele kupující v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje zaškrtnutím zaškrtávacího pole a zasláním vyplněného objednávkového formuláře zprostředkovateli. Jakékoliv odchylky, změny či doplnění těchto Obchodních podmínek zprostředkovatele musí zprostředkovatel a kupující dohodnout v písemné podobě a to před odesláním objednávkového formuláře.

13. Tyto Obchodní podmínky zprostředkovatele nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.6.2023 a jsou platné do jejich odvolání, nahrazení novým zněním či přijetím změn.