Obchodní společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. , IČ: 14500469, DIČ: CZ14500469, se sídlem Praha 1, Spálená 55, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92470, dále jen jako „společnost“ nebo „prodávající“ vydává v souladu se zněním platných právních předpisů, a to zejména s občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem na ochranu spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.), tento

REKLAMAČNÍ ŘÁD

platný od 1. 3. 2021

I. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má prodávaná věc jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím má vadu, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do bezvadného stavu, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o existující vadě věděl. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodávající neprokáže opak.

II. Odpovědnost za vady prodané věci

A) Prodávající odpovídá za vady, které se projeví při převzetí věci a po převzetí věci v záruční době (záruka).

B) Záruka se nevztahuje a nelze ji uplatnit v následujících případech:

 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 • Záruka se nevztahuje na optické změny věci, které vznikly běžným používáním a neovlivňují funkční schopnosti věci.
 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace, záruka zanikla.
 • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
 • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem či prodávajícím.
 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce či prodávajícího.
 • Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 • Zboží bylo poškozeno kupujícím nebo třetími osobami.
 • Zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
 • Na hostitelské a speciální prémie, zboží ze soutěží a bonusy se záruka nevztahuje.

C) Práva z odpovědnosti za vady věci je nutné uplatnit v záruční době.

Délka záruční doby je následující:

Prodloužená záruka na vady materiálu, výrobní a funkční vady

Společnost poskytuje kupujícímu prodlouženou záruku na níže uvedené výrobky v níže uvedené délce:

 • 30 let na nerezové nádoby vyrobené z nerezavějící oceli 316L a 304 s nerezové nápojové soupravy.
 • 10 let na poklice Syncroclik, výrobky Quanomed, ocílky, nůžky na bylinky a kapesní nůž – For All.
 • 10 a 3 roky na příbory, specifikováno v přiloženém záručním listu.
 • 5 let výrobky Bioptron, konvice Latina, Aqueena pro, Therapy Air Ion, trojcestná kuchyňská baterie, nože série Absolute, Felix a Olive Wood.
 • 3 roky Aqueena pro, Tuttoluxo, Tuttosteamy.

Prodloužená záruka se nevztahuje na běžné známky opotřebení/ošoupání pozlacených částí, poškození rzí a poškození nesprávným nebo nedbalým používáním. Prodloužená záruka se dále nevztahuje na škrábance, optické změny materiálu a barvy. Nevztahuje se na plasty, tesnění, filtry, halogen a žárovky, generátor negativních iontů, termokontrol a ventily, píšťalka konvice, části z jiného materiálu než nerezová ocel AISI 304, na díly, které jsou uvnitř přístroje: ventilátor, krycí sklo.

Prodloužená záruka se vztahuje na vadu materiálu, výrobní nebo funkční vady a zahrnuje opravu nebo výměnu zboží, pokud je to nutné. Výrobce si vyhrazuje právo na změny designu nebo zkvalitnění zboží.

Záruční doba dle občanského zákoníku

Na všechny ostatní výrobky společnost poskytuje záruku v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v délce 24 měsíců, pokud se jedná o vady materiálu, výrobní nebo funkční vady.

Záruční doba na kosmetiku se řídí datem expirace uvedeným na obalu výrobku.

Záruční doba na výrobky prodávané za nižší cenu z důvodu výskytu vady, která však nebrání k užívání výrobku k určenému účelu, je v délce 24 měsíců. Záruka v délce 24 měsíců se však nevztahuje na vadu výrobku uvedenou v kupní smlouvě nebo v jejím dodatku, pro kterou byla cena výrobku snížena. Na takový výrobek s vadou lze zakoupit a sjednat i komerční – prodlouženou záruku. Komerční – prodloužená záruka se nevztahuje na vady, pro které byl výrobek prodáván s vadou za sníženou kupní cenu.

Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.

Doba od oprávněného uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

D)Práva z odpovědnosti za vady věci (reklamaci) lze uplatnit osobně nebo prostřednictvím zásilkové služby v Servisním středisku společnosti na adrese – 252 19 Rudná u Prahy – K Vypichu 1119. Dále lze reklamaci uplatnit v sídle společnosti Praha 1 – Spálená 55, na pobočkách společnosti Brno – Štýřice – Heršpická 814/5a, České Budějovice – Husova 11, Hradec Králové – Gebauerova 1025, Ostrava – 28. října, Praha – Na Šafránce 36, Ústí na Labem – W. Churchilla 1328/9, a v dalších provozovnách společnosti.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace průkazným způsobem prokázat, že reklamované zboží bylo zakoupeno u společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., IČ: 14500469, se sídlem Praha 1, Spálená 55, a datum tohoto zakoupení, a to například kupní smlouvou, pokladním blokem – účtenkou, dodacím listem, záručním listem, svědeckou výpovědí či jiným vhodným důkazním prostředkem.

Kupující je povinen prodávajícímu poskytnout bezodkladně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Kupující je zejména povinen při reklamaci předat výrobek čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo s obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství.

Obchodní konzultanti společnosti nejsou oprávněni posuzovat stav reklamovaného zboží ani podávat přísliby o způsobu vyřízení reklamace, pokud k tomu nejsou písemně pověřeni prodávajícím.

E) Zákazník nebo obchodní konzultant při předání zboží do opravy obdrží protokol o převzetí zboží. Po zaslání do Servisního střediska a po posouzení, zda se jedná o reklamaci či zakázku, bude vytištěn příslušný doklad a zaslán zákazníkovi. Reklamace – Reklamační protokol, placená oprava – Zakázkový list.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po obdržení reklamovaného zboží. Ve složitých případech tak učiní nejpozději do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (§19 zákona na ochranu spotřebitele).

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že reklamace není vyřízena ve stanovené lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

F) Způsob odstranění vad se řídí těmito zásadami:

 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
 • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
 • O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O uvedený případ nejde, objeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada.
 • Větším počtem vad věc trpí, má-li v době reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

G) Vyřízené reklamace jsou kupujícím předávány dle požadavků kupujících

 • osobně v Servisním středisku společnosti
 • osobně v sídle společnosti, jejích pobočkách a dalších provozovnách
 • prostřednictví zásilkové služby

V případě, že kupující zaslal reklamované zboží prostřednictvím zásilkové služby, bude mu po vyřízení reklamace předáno prostřednictví zásilkové služby.

H) Kupující je povinen si převzít zboží ze záruční opravy některým ze způsobů výše uvedených, a to nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být vyřízena, a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Pokud tak kupující neučiní, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 15 Kč za každý den uskladnění.

Pokud si kupující nevyzvedne reklamované zboží ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen si zboží vyzvednout, je oprávněn prodávající zboží prodat a na výzvu kupujícího mu vyplatit výtěžek prodeje po odečtení nákladů prodeje a poplatku za uskladnění. Je-li prodávajícímu známa adresa kupujícího a jde-li o věc větší hodnoty, je prodávající povinen o zamýšleném prodeji kupujícího předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Prodávající ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. tímto informuje kupujícího (spotřebitele) o možnosti mimosoudně řešit případné spory mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) – tzv. spotřebitelské spory. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro výrobky prodávajícího je Česká obchodní inspekce. Na jejích webových stránkách jsou uveřejněna pravidla pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) a formulář na zahájení řízení.

Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

III. Komerční – prodloužená záruka

A) Komerční – prodlouženou zárukou se rozumí placená služba spočívající v převzetí odpovědnosti prodávajícího za vady jím prodaného výrobku, které se projeví v době od uplynutí záruky zákonné, jež je upravena příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně záruky stanovené výrobcem či prodávajícím (prodloužená záruka), až do uplynutí doby komerční – prodloužené záruky.

B) Komerční – prodlouženou záruku lze zakoupit pouze u výrobků a dle pravidel stanovených výrobcem či prodejcem. Komerční – prodlouženou záruku lze zakoupit s novým výrobkem – a to v době od uzavření kupní smlouvy do doby uplynutí záruční doby dle občanského zákoníku. Komerční – prodlouženou záruku lze zakoupit i u výrobku, který byl prodáván s vadou za sníženou kupní cenu – a to v době od uzavření kupní smlouvy do doby uplynutí záruční doby dle občanského zákoníku. V takovém případě se však komerční – prodloužená záruka nevztahuje na vady, pro které byl výrobek prodáván s vadou za sníženou kupní cenu. Komerční – prodlouženou záruku nelze zakoupit po uplynutí záruční doby dle občanského zákoníku. Prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží komerční – prodlouženou záruku nejvíce v rozsahu 3 roky, pričemž délka komerční – prodloužené záruky se uvádí na kupní smlouvě konkrétním označením (kódem) v závislosti na jednotlivém druhu zboží, ke kterému je možné ji zakoupit.

C)V rámci marketingové prodejní akce na určitý druh výrobku může výrobce či prodejce stanovit, že komerční – prodloužená záruka k tomuto výrobku na stanovenou dobu je poskytována zdarma. K takto poskytnuté komerční – prodloužené záruce je možné zakoupit další komerční – prodlouženou záruku dle pravidel pro zakoupení komerční – prodloužené záruky. Jednotlivé marketingové prodejní akce výrobce či prodejce budou zveřejněny předem.

D) Kupující má z komerční – prodloužené záruky nárok na opravu věci či výměnu věci, když konkrétní rozhodnutí o způsobu vyřízení reklamace v komerční – prodloužené záruce náleží prodávajícímu.

Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé v důsledku vad vzniklých v průběhu komerční – prodloužené záruky nebo za škody vzniklé v důsledku nemožnosti využívat výrobek v průběhu reklamace.

Kupující nemá nárok na úhradu nákladů spojených s uplatněním vad v rámci komerční – prodloužené záruky.

Prodávající vyřídí reklamaci v komerční – prodloužené záruce bez zbytečného odkladu. Prodávající negarantuje třicetidenní lhůtu pro vyřízení reklamace v případě komerční – prodloužené záruky.

Doba komerční – prodloužené záruky běží i po dobu, po kterou byla vyřizována reklamace během komerční – prodloužené záruky.

Komerční – prodloužená záruka a nároky z ní se řídí podmínkami stanovenými v tomto článku tohoto reklamačního řádu. Na komerční – prodlouženou záruku se nevztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku nebo zákona na ochranu spotřebitele, která upravují záruku zákonnou, respektive záruky stanovené výrobcem či prodávajícím (prodloužená záruka).

E) Komerční – prodloužená záruka se nevztahuje na následující případy:

 • Komerční – prodloužená záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 • Komerční – prodloužená záruka se nevztahuje na optické změny věci, které vznikly běžným používáním a neovlivňují funkční schopnosti věci.
 • Komerční – prodloužená záruka se nevztahuje na vady, pro které byl výrobek prodáván s vadou za sníženou kupní cenu.
 • Vypršela-li u zboží doba komerční – prodloužené záruky přede dnem uplatnění reklamace, komerční – prodloužená záruka zanikla.
 • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
 • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem či prodávajícím.
 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce či prodávajícího.
 • Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 • Zboží bylo poškozeno kupujícím nebo třetími osobami.
 • Zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

IV. Záruka na výrobky značky Zepter zakoupené u jiného prodávajícího

A) Zárukou na výrobky značky Zepter zakoupené u jiného prodávajícího se rozumí bezplatná služba společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. spočívající v převzetí části povinností a odpovědnosti původního prodávajícího (subjekt u kterého byl výrobek zakoupen mimo společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.) za vady jím prodaného výrobku, které se projeví v době 24 měsíců od data zakoupení výrobku. Zákonnou záruku dle občanského zákoníku je vlastník zboží povinen vždy uplatnit u subjektu – prodávajícího, který mu výrobek prodal.

B) Poskytnutí záruky na výrobky značky Zepter zakoupené u jiného prodávajícího je podmíněno vyplněním a registrací Certifikátu záruky u společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. ve lhůtě 14 dnů od zakoupení výrobku.

C) Vlastník výrobku má ze záruky na výrobky značky Zepter zakoupené u jiného prodávajícího nárok na opravu věci či výměnu věci, když konkrétní rozhodnutí o způsobu vyřízení reklamace v komerční – prodloužené záruce náleží společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o..

ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé v důsledku vad vzniklých v průběhu záruky na výrobky značky Zepter zakoupené u jiného prodávajícího nebo za škody vzniklé v důsledku nemožnosti využívat výrobek v průběhu reklamace.

D) Vlastník výrobku nemá nárok na úhradu nákladů spojených s uplatněním vad v rámci záruky na výrobky značky Zepter zakoupené u jiného prodávajícího.

Společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. vyřídí reklamaci ze záruky na výrobky značky Zepter zakoupené u jiného prodávajícího bez zbytečného odkladu. ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. negarantuje třicetidenní lhůtu pro vyřízení reklamace v případě záruky na výrobky značky Zepter zakoupené u jiného prodávajícího.

Doba záruky na výrobky značky Zepter zakoupené u jiného prodávajícího běží i po dobu, po kterou byla vyřizována reklamace během záruky na výrobky značky Zepter zakoupené u jiného prodávajícího.

Záruka na výrobky značky Zepter zakoupené u jiného prodávajícího a nároky z ní se řídí podmínkami stanovenými v tomto článku tohoto reklamačního řádu. Na záruku na výrobky značky Zepter zakoupené u jiného prodávajícího se nevztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku nebo zákona na ochranu spotřebitele, která upravují záruku zákonnou, respektive záruky stanovené výrobcem či prodávajícím (prodloužená záruka).

E) Záruka na výrobky značky Zepter zakoupené u jiného prodávajícího se nevztahuje na následující případy:

 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 • na optické změny věci, které vznikly běžným používáním a neovlivňují funkční schopnosti věci.
 • na vady, pro které byl výrobek prodáván s vadou za sníženou kupní cenu.
 • vypršela-li u zboží doba záruky na výrobky značky Zepter zakoupené u jiného prodávajícího přede dnem uplatnění reklamace, komerční – prodloužená záruka zanikla.
 • vada vznikla nevhodným používáním zboží.
 • vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem či prodávajícím.
 • vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 • vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce či prodávajícího.
 • vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 • zboží bylo poškozeno kupujícím nebo třetími osobami.
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

V. Zakázková oprava zboží mimo reklamační řízení

A) Zakázka – oprava závady na výrobku po záruční lhůtě, případně vady, za kterou neodpovídá prodávající. Doba vyřízení zakázky není stanovena zákonem, je stanovena dohodou prodávajícího a kupujícího. Dokladem o převzetí zboží do zakázkové opravy je „Protokol o převzetí zboží“, následně „Zakázkový list“.

B) Příjem zakázky:

 • na pobočce prostřednictvím obchodního konzultanta nebo zákazníka,
 • v sídle společnosti,
 • zásilkovou službou na Servisní středisko, nikoliv na dobírku,
 • osobně do Servisního střediska.

Výdej zakázky:

 • zásilkovou službou,
 • osobně.

C) Předběžná cena opravy dle občanského zákoníku se může lišit:

 • do 1 000 Kč o 20 %
 • nad 1 000 Kč o 10 %

Servisní středisko v těchto případech zvýšení ceny odsouhlasí se zákazníkem buď telefonicky, nebo písemně.

Zaslání a doručení opravených věcí – zakázek od společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. objednateli bude provedeno prostřednictvím zásilkové služby, a to zásilkou na dobírku. Dodací adresou je adresa uvedená v protokolu o převzetí zboží. Poštovné a balné činí 99 Kč. Objednatel opravy věci – zakázky je povinen si převzít zásilku obsahující opravenou věc – zakázku od zásilkové služby a uhradit cenu dobírky (obsahuje cenu opravy, poštovné a balné), a to na základě výzvy přepravce, případně ve lhůtě stanovené přepravcem. Nepřevezme-li objednatel zásilku od pověřeného přepravce či bylo sjednáno osobní předání opravené věci – zakázky, je objednatel povinen si vyzvednout opravenou věc – zakázku nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění ve výši 15 Kč za každý započatý den uskladnění. Nevyzvedne-li si objednatel opravenou věc – zakázku ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. právo opravenou věc – zakázku prodat. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty, je společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. povinna o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté opravené věci – zakázky, vyplatí společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí objednatel uplatnit u společnosti ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

D) Záruční doba na zakázku se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku.

VI. Spotřební materiál a minimální životnost

Je-li předmětem koupě spotřební materiál (např. filtry, baterie, různé světelné zdroje – žárovky a podobné) nebo je-li tento spotřební materiál součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v době použitelnosti zboží nebo v počtu použití, či jinak obdobně specifikována. U spotřebního materiálu může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky.

Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční době tím není dotčeno. Při vyřízení reklamace však bude přihlíženo k výše uvedeným skutečnostem, když záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud je zboží používáno déle, než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniklá vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není ani vyloučeno, že se jedná o vadu, na kterou se vztahuje záruka. Prodávající je povinen životnost vyznačit u prodávaného zboží, jinak se životnosti výrobku prodávající nemůže dovolat.

VII. Předváděcí sety

Na předváděcí sety, které nebyly zakoupeny na kupní smlouvy, či sety vydané na smlouvu o pronájmu, se záruka nevztahuje a opravy budou provedeny v souladu s platným ceníkem oprav Servisního střediska. Společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. na základě svého rozhodnutí může i v tomto případě provést bezplatnou opravu.

Na předváděcí sety zakoupené obchodními konzultanty společnosti se poskytuje záruka v délce 24 měsíců, když podrobnosti se řídí občanským zákoníkem.

V Praze dne 1. 3. 2021